Algemene voorwaarden

Slaagvoorjetheorie.nl – September 2021

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

 • Slagvoorjetheorie.nl: de onderneming die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;
 • Consument/Cursist: de persoon, die zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor toegang tot de Online Leeromgeving (eventueel inclusief examen dag bij het CBR) of op andere wijze een Overeenkomst heeft gesloten met Slaagvoorjetheorie.nl;
 • Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen Cursist en Slaagvoorjetheorie.nl op grond waarvan Slaagvoorjetheorie.nl zich verplicht aan Cursist toegang te verlenen tot de Online Leeromgeving en eventueel een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren;
 • Cursusbedrag; Het bedrag dat Cursist aan Slaagvoorjetheorie.nl voldoet voor toegang tot de Online Leeromgeving.
 • Online Training: E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden en specifiek de door Slaagvoorjetheorie.nl in de Online Leeromgeving verstrekte trainingsvideo’s;
 • Online Leeromgeving: De digitale omgeving binnen het domein van de Website waarin Cursist o.a. de Online Training kan volgen, welke door het sluiten van een overeenkomst tot toegang, door Cursist kan worden betreden.
 • Examendatum: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;
 • CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;
 • Offertes: het aanbod met betrekking tot de Online Trainingen zoals geëtaleerd op de website van Slaagvoorjetheorie.nl;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.
 • Website: https://www.slaagvoorjetheorie.nl en alle daarvan afgeleide individuele webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Slaagvoorjetheorie.nl en Cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. het verkrijgen van toegang tot de Online Leeromgeving.

2.2. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en Cursist een bevestiging van succesvolle aanmelding heeft ontvangen van Slaagvoorjetheorie.nl, of Cursist een CBR theorie examen heeft gereserveerd via Slaagvoorjetheorie.nl. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Slaagvoorjetheorie.nl de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.

2.3. Indien Cursist ook een CBR examen via Slaagvoorjetheorie.nl aanvraagt, zal de aanmelding van Cursist worden verwerkt in het CBR- systeem. Voor zover Cursist niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal Slaagvoorjetheorie.nl Cursist niet uit het CBR-systeem verwijderen.

2.4. Voor zover er van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.5. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.6. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat Cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door Cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan Slaagvoorjetheorie.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.7 Slaagvoorjetheorie.nl behoudt het recht om zonder opgave van reden Cursist te weigeren.

2.8. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. Offertes en pakketaanbiedingen kunnen worden gedaan via de website, telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan Online Training pakketten (eventueel inclusief CBR examen) wordt online op de Website geëtaleerd.

3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3.3. Cursist dient de kosten voor de toegang tot het de Online Leeromgeving bij het bestelproces te voldoen. Indien geen betaling door Cursist plaatsvindt, is er geen overeenkomst gesloten, en heeft Cursist geen toegang tot de Online Leeromgeving. 

3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van Slaagvoorjetheorie.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen ten allen tijde door Slaagvoorjetheorie.nl eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een Overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de Overeenkomst nadat Cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen en Cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het Cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR en het verschuldigde Cursusbedrag.

Artikel 4 Verplichtingen Slaagvoorjetheorie.nl

4.1. Slaagvoorjetheorie.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de Online Training.

4.2. Slaagvoorjetheorie.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

4.3. Slaagvoorjetheorie.nl zal ervoor zorgdragen dat de inloggegevens voor het verkrijgen van toegang tot de Online Leeromgeving aan Cursist op het opgegeven e-mailadres worden toegezonden.

4.4. Slaagvoorjetheorie.nl stelt de Online Training met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

Artikel 5 Verplichtingen Cursist

5.1. Cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien Cursist deze verplichting niet nakomt, is Slaagvoorjetheorie.nl gerechtigd Cursist de toegang tot de website van Slaagvoorjetheorie.nl te weigeren, zonder dat Slaagvoorjetheorie.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist.

5.2  Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Slaagvoorjetheorie.nl opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor Cursist.

5.3. Cursist zal de door Slaagvoorjetheorie.nl ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen de Online Training video’s en overig cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. Cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan Cursist overhandigde cursusmaterialen en trainingsvideo’s openbaar worden gemaakt. 

5.4 Indien Cursist via Slaagvoorjetheroei.nl een CBR theorie examen aanvraagt, dient Cursist zorg te dragen dat Slaagvoorjetheorie.nl alle juiste gegevens van de Cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.5 Indien Cursist via Slaagvoorjetheorie.nl een CBR theorie examen aanvraagt, dient Cursist aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien Cursist niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan Slaagvoorjetheorie.nl op geen enkele aansprakelijk worden gesteld jegens Cursist voor de schade ontstaan uit de afwezigheid.

5.6 Cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel van het tijdelijk verkrijgen toegang verkrijgen tot de Online Leeromgeving en de Online Training louter en allen is om zich voor te bereiden om een CBR-examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan Slaagvoorjetheorie.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal Slaagvoorjetheorie.nl gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op Cursist. Het is Cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken, of op enige andere manier het cursusmateriaal te kopiëren, bewerken en/of openbaar te maken

5.7. Bij overtreding van art. 5.6 verbeurt Cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,- per overtreding. Slaagvoorjetheorie.nl behoudt zich daarnaast het recht verdere (rechts)maatregelen te treffen.

Artikel 6 Annuleringen en wijziging

6.1 De inloggegevens tot de Online Leeromgeving kunnen na betaling van het Cursusbedrag direct worden gebruikt, waardoor de online trainingen van Slaagvoorjetheorie.nl worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Cursist gaat door ontvangst van de inlogcodes voor toegang tot het de Online Leeromgeving akkoord met het laten verstrijken van de herroepingstermijn. Een overeenkomst voor toegang tot de Online Leeromgeving en de Online Training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan dus niet herroepen worden.

6.2 De Cursist kan, in het geval Cursist via Slaagvoorjetheorie.nl een CBR-examen heeft ingepland nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, zijn aanmelding kosteloos annuleren, voor zover Slaagvoorjetheorie.nl niet het gereserveerde examen bij het CBR heeft ingekocht, dan wel de aanmelding via de telefoon, dan wel e-mail niet heeft bevestigd. De bedenktijd vervalt bij bevestiging. In geval van annulering van het CBR-examen, zullen de overige voorwaarden van de relevante overeenkomst (o.a. de toegang tot de Online Leeromgeving) onveranderd in stand blijven.

6.3. Annulering van het CBR-examen door Cursist, nadat het examen bij het CBR is ingekocht, is niet mogelijk. Cursist blijft in dat geval de reserverings-, annulerings- en administratiekosten en het bedrag ter hoogte van de door het CBR vastgestelde examenkosten verschuldigd aan Slaagvoorjetheorie.nl.

6.4. Cursist kan, nadat de reservering voor het examen bij CBR heeft plaatsgevonden, tot 14 dagen voor de geplande Examendatum, éénmalig kosteloos de examen dag verplaatsten voor zover dit met toestemming van Slaagvoorjetheorie.nl gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. In het geval van extra kosten in verband met de wijziging, zullen deze op Cursist worden verhaald.

6.5 In geval van ziekte, absentie of aanwezigheid van een de omstandigheden omschreven in art. 7.2, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor Cursist het ingeplande CBR examen niet kan afnemen, zal Cursist zelf een nieuwe afspraak inplannen bij CBR. Slaagvoorjetheorie.nl kan hier op geen enkele wijze over worden aangesproken.

6.6 In alle bovengenoemde gevallen blijft Cursist het volledig Cursusbedrag schuldig, tenzij anders overeengekomen.

6.7. Cursist doet afstand van haar recht tot ontbinding zodra de door Slaagvoorjetheorie.nl aangeboden dienst, i.e. toegang tot de Online Leeromgeving, volledig is geleverd.

6.8. Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@slaagvoorjetheorie.nl te geschieden.

Artikel 7 Overmacht

7.1. Slaagvoorjetheorie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Cursist, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Overmacht doet zich in ieder geval voor, indien verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door aanwezigheid van de volgende situaties: overstromingen, aardbevingen, brand, oververhitting, onderbreking in de energievoorziening, (zand)stormen, epidemieën, pandemieën, terroristische aanslagen en/of oorlogshandelingen.

7.3. In geval van vertragingen en annuleringen van examens door het CBR door een der bovenstaande situaties, zal Slaagvoorjetheorie.nl zich inspannen om, zo snel als redelijk mogelijk, een nieuw examen voor Cursist in te plannen. Bovenstaande gevallen vormen dan ook in geen enkel geval een rechtvaardigingsgrond voor ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van de betalingsverplichting van Cursist.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving, de Online Training en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Slaagvoorjetheorie.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Slaagvoorjetheorie.nl 

 

  1. Het is Cursist niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
  2. Het is Cursist niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

  1. De Cursist verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Online Leeromgeving, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten van Slaagvoorjetheorie.nl, welke eindigt op het moment van eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Hoewel Slaagvoorjetheorie.nl met betrekking tot de inhoud van de geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Slaagvoorjetheorie.nl de aanwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. 

9.2 Slaagvoorjetheorie.nl noch haar externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

9.3 Slaagvoorjetheorie.nl streeft ernaar de diensten op de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.

9.4 Slaagvoorjetheorie.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn. Slaagvoorjetheorie.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

9.5 Slaagvoorjetheorie.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of een nalaten van Slaagvoorjetheorie.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

9.6 Slaagvoorjetheorie.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door Cursist bij een CBR-theorie examen.

9.7. Slaagvoorjetheorie.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Slaagvoorjetheorie.nl geleverde zaken.

9.8 De Cursist vrijwaart Slaagvoorjetheorie.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Privacy

10.1 Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Slaagvoorjetheorie.nl verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Slaagvoorjetheorie.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.Slaagvoorjetheorie.nl en Cursist zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.

10.2 Slaagvoorjetheorie.nl is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Cursist te verschaffen.

10.3 Slaagvoorjetheorie.nl is gerechtigd gegevens van Cursist te gebruiken voor de mailing van Slaagvoorjetheorie.nl. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Cursist kan Slaagvoorjetheorie.nl in een mailing verwijzen naar het geleverde product.

10.4 Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak       gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

  1. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met            

toestemming van de wederpartij.

Artikel 11 Toepasselijk recht

  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Slaagvoorjetheorie.nl en Cursist, is uitsluitend het  

Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Cursist en Slaagvoorjetheorie.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen

  1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Slaagvoorjetheorie.nl de 

gegevens van Cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van Cursist zal Slaagvoorjetheorie.nl de opgeslagen gegevens van Cursist uit het systeem verwijderen.

 

  1. Cursist geeft aan Slaagvoorjetheorie.nl, voor zover dit wettelijk is toegestaan en Cursist hier in 

de algemene voorwaarden van op de hoogte mag worden gesteld, de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Slaagvoorjetheorie.nl, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Slaagvoorjetheorie.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.3 Cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Slaagvoorjetheorie.nl kunnen schaden.

12.4 Slaagvoorjetheorie.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder het nummer 82595437

12.5 Enkel de website https://www.slaagvoorjetheorie.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan slaagvoorjetheorie.nl

De nummer 1 video auto theoriecursus in Nederland 🥇

Wil jij slagen voor je auto theoriecursus? En wil jij je auto theorie in 1 dagcursus elk moment van de dag terugzien? Bestel dan nu de onlinevideo auto theoriecursus bij Slaagvoorjetheorie.nl.

Openingstijden: Maandag - Vrijdag 11:00 - 15:00
Vragenuurtje: Maandag - Vrijdag 12:00 - 13:00

info@slaagvoorjetheorie.nl

KVK: 82595437 | Banknr.: NL 36 INGB 0008 9464 58 | BTWnr.: NL862532334B01