Privacybeleid Slaagvoorjetheorie.nl

https://slaagvoorjetheorie.nl 

Over ons privacybeleid

Slaagvoorjetheorie.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Slaagvoorjetheorie.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor en tijdens de uitvoering van de dienstverlening van Slaagvoorjetheorie.nl worden de volgende door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Email-adres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventueel bankgegevens indien u betalingen aan ons verricht.

 1. Hoe komen we aan uw gegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf met ons deelt. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons sluit of u gegevens achterlaat op onze website. Ook als u gebruik maakt van onze dienstverlening, verwerken wij uw gegevens. Soms krijgen we uw gegevens niet rechtstreeks van u. Zo kunnen we uw gegevens ontvangen van: 

 • Groepsondernemingen binnen de groep van Slaagvoorjetheorie.nl; of
 • Correspondentie met ons op social media;
 • Een andere partij, omdat u toestemming hebt gegeven aan die partij om gegevens met ons te delen; of 
 • Openbare registers en bronnen.

 1. Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

Grondslag voor de verwerking

Doel van de verwerking

Het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst

 • Een relatie en overeenkomst met u aan te gaan en deze uit te voeren.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting

 • Om een relatie en overeenkomst met u aan te gaan en deze uit te voeren.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern management.

Gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken

 • Om een relatie en overeenkomst met u aan te gaan en deze uit te voeren.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern management.
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden en relatiebeheer

U heeft toestemming verleend om uw gegevens te verwerken

 • Voor promotie- en marketingdoeleinden en relatiebeheer

Intern gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden intern door medewerkers van Slaagvoorjetheorie.nl gebruikt voor de uitvoering van uw overeenkomst met Slaagvoorjetheorie.nl en eventueel met derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Uw gegevens worden in een beveiligde digitale omgeving opgeslagen, welke slechts met behulp van een wachtwoord, enkel bekend bij medewerkers van Slaagvoorjetheorie.nl, ingezien kunnen worden.

Slaagvoorjetheorie.nl werkt daarnaast met verschillende software pakketten om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, en uw persoonsgegevens op een veilige wijze te beheren.

Webwinkelsoftware 

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Realhosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Realhosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Realhosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. 

 

Webhosting

Domeinbalie
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Domeinbalie. Domeinbalie verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Domeinbalie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Domeinbalie is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Externe verkoopkanalen

We kunnen uw gegevens ontvangen en gebruiken om u te informeren over een product of dienst van Slaagvoorjetheorie.nl, haar groepsmaatschappijen of andere derde partijen, dat mogelijk interessant voor u is. We zullen uw gegevens in dit kader niet met een derde partij delen, behalve als u ons daarvoor toestemming geeft

Google
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Google uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

 1. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken en verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening of wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking vrijwel altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, tenzij anders vermeld en enkel met uw expliciete toestemming. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting en zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken met dezelfde standaard van technische en organisatorische maatregelen als u van Slaagvoorjetheorie.nl kunt verwachten. 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Slaagvoorjetheorie.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Delen van uw persoonsgegevens met partners

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze partners, maar enkel indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. In alle gevallen waarborgen wij dat uw persoonsgegevens veilig en verantwoord worden gedeeld met en opgeslagen door onze partners, waarbij minimaal hetzelfde niveau van passende technische en organisatorische maatregelen zal worden gehandhaafd door onze partners. Op het moment dat u een overeenkomst aangaat, of op een andere wijze toestemming geeft aan deze partij om uw gegevens te verwerken, zal deze partij verantwoordelijk zijn voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u op enig moment wilt dat wij stoppen met het delen van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden door een bericht te sturen naar het contactpersoon.

 1. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Slaagvoorjetheorie.nl Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

 1. Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

 1. Aansprakelijkheid

Onze website kan links naar andere internetsites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens door deze partijen. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy statement van elke website te lezen om erachter te komen welke en hoe deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden.
Slaagvoorjetheorie.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de portals. Evenmin is Slaagvoorjetheorie.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Slaagvoorjetheorie.nl is ten allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

 1. Contactgegevens 

Slaagvoorjetheorie.nl

Fellenoordstraat
50
4811 TJ Breda

T. 085 06 07 003

E. info@slaagvoorjetheorie.nl
KVK: 82595437

BTWnr.: NL862532334B01

Bank: NL36 INGB 0008 9464 58

De nummer 1 video auto theoriecursus in Nederland 🥇

Wil jij slagen voor je auto theoriecursus? En wil jij je auto theorie in 1 dagcursus elk moment van de dag terugzien? Bestel dan nu de onlinevideo auto theoriecursus bij Slaagvoorjetheorie.nl.

Openingstijden: Maandag - Vrijdag 11:00 - 15:00
Vragenuurtje: Maandag - Vrijdag 12:00 - 13:00

info@slaagvoorjetheorie.nl

KVK: 82595437 | Banknr.: NL 36 INGB 0008 9464 58 | BTWnr.: NL862532334B01